Page 75 - Ambulante handel
P. 75

over het vervolg. Maar let op: mensen met een samenlevingscontract staan niet geregis- treerd en moeten daarom zelf een formulier opvragen.
WERKLOOS OF ARBEIDSONGESCHIKT?
Raak je werkloos of arbeidsongeschikt? In het eerste geval stopt je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd raak
je niet kwijt. Dat blijft gewoon staan bij het Pensioenfonds Detailhandel. Vind je later een baan in een andere branche, dan kan je het opgebouwde ouderdomspensioen overdra- gen naar de pensioenuitvoerder van je nieu- we werkgever. Dat heet waardeoverdracht.
In het geval van arbeidsongeschiktheid neemt het pensioenfonds je verdere pen- sioenopbouw (gedeeltelijk) over. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate van ar- beidsongeschiktheid en gaat door tot je weer aan het werk of met pensioen gaat.
COLLECTIEF OF JUIST INDIVIDUEEL?
De laatste jaren neemt de individualisering met betrekking tot pensioenen toe. Mensen sparenofbeleggendanzelf.Ditkansoms voordeligerzijn,maardanhebjedaarwel kennisvoornodig.Hebjeditniet,danmoet je je laten informeren, ook later wanneer je persoonlijkesituatiewijzigt.Advieseninfor- matie hierover is vaak kostbaar. Dit maakt dat de vakbonden geen groot voorstander
zijn van ingrijpende wijziging van het huidige pensioenstelsel voor de medewerkers in de ambulante handel.
PENSIOEN VOOR DE ONDERNEMER?
Het pensioen is een onderwerp waar niet veel ondernemers zich in verdiepen. Meer dan de helft doet het dan ook niet, terwijl dit juist iets is wat je wél goed geregeld moet hebben. De meeste ondernemers laten zich bij het aan- gaan van pensioenverplichtingen sterk leiden door de adviezen van hun adviseurs. Vooral de accountant en de financieel adviseur spelen hierin een belangrijke rol.
Hoe zit dat nu met het pensioen voor onder- nemers? In de eerste plaats is er de AOW. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op. Dit is het basispensioen van de overheid. Dus krijgt ook iedereen AOW zodra zij de AOW-leeftijd bereikt hebben. Daarnaast is het verstandig een pensioen op te bouwen voor aanvullende inkomsten. Ondernemers kunnen dit op verschillende manieren doen:
• Viaeenverzekeringsmaatschappij.
• Viabeleggingen.
• Viadewaardeontwikkelingvanheteigen
bedrijf.
• Viaeenoudedagsreserve.   73   74   75   76   77