Page 65 - Ambulante handel
P. 65

 ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN
WEET WAAR JE RECHT OP HEBT
DE AMBULANTE HANDEL KENT GEEN OVERKOEPELENDE CAO. ER ZIJN DRIE BRANCHES BINNEN DE SECTOR
DIE EEN AFZONDERLIJKE CAO HEBBEN: DE BLOEMEN- EN PLANTENDETAILHANDEL, DE VISDETAILHANDEL EN DE DETAILHANDEL IN GROENTE EN FRUIT. DEZE CAO’S GELDEN VOOR ALLE WERKNEMERS DIE IN DEZE BRANCHES WERKZAAM ZIJN. VAL JE NIET ONDER EEN VAN DEZE BRANCHES, DAN GELDEN VOOR JOU ANDERE AFSPRAKEN. JE HEBT DAN RECHT OP DATGENE WAT IN JOUW ARBEIDSOVEREENKOMST IS GEREGELD. UITERAARD MOET DE WERKGEVER DAARBIJ WEL AAN HET BEPAALDE IN DE WET OP HET MINIMUMLOON VOLDOEN.
WAARAAN MOET MIJN WERK- GEVER ZICH HOUDEN BIJ EEN ARBEIDSOVEREENKOMST?
In jouw arbeidscontract staan de afspraken tussen jou en jouw werkgever. Naast deze afspraken moet de werkgever zich houden aan een aantal wettelijke regels om je als werknemer te beschermen. Zie voor meer
informatie: www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/arbeids- overeenkomst-en-cao/ vraag-en-antwoord/
waaraan-moet-mijn-werkgever-zich-hou- den-bij-een-arbeidsovereenkomst
REGELS IN DE CAO
Veel werkgevers vallen onder een cao. De af- korting staat voor collectieve arbeidsovereen- komst. Oftewel een overeenkomst die geldt voor het collectief, lees: alle werknemers binnen een sector of branche. In de cao staan ook vaak regels over de hoogte van het loon, vakantie, opzegtermijnen en dergelijke. Soms staat bij een wettelijke regel vermeld dat in een cao iets anders mag worden geregeld dan de (hoofd)regel uit de wet.
LOONSTROOKJE VERPLICHT
De werkgever moet bij de eerste loonbetaling een specificatie van het salaris geven, het zogenoemde loonstrookje. De werknemer krijgt een nieuwe loonstrook als er iets ver- andert in het loon. Of in de inhoudingen zoals premies voor sociale lasten of pensioen. Op het loonstrookje moet een aantal gegevens staan. Bijvoorbeeld het brutoloon en het aantal uren dat de werknemer werkt.
Het loonstrookje kan schriftelijk maar ook digitaal worden verstrekt als de werknemer daarmee instemt.
SALARIS OP TIJD BETALEN, NIET CONTANT
De werkgever moet de werknemer loon betalen. Loon mag alleen per bank worden betaald, dus niet contant. De arbeidsover- eenkomst regelt wanneer. Bij weekloon mag uitbetaling nooit langer duren dan een maand. Bij maandloon ligt de grens bij een kwartaal.
    63   64   65   66   67