Page 32 - Ambulante handel
P. 32

 VEILIGHEIDSRISICO NR. 4
EEN (ON)VEILIGE WERKPLEK
ZOWEL DE ONDERNEMER ALS DIENS MEDEWERKERS ZIJN ER BIJ GEBAAT OM RISICO’S DIE BETREKKING HEB- BEN OP DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ZOVEEL MOGELIJK TE BEHEERSEN. DE OVERIGENS VERPLICHTE RISICO INVENTARISATIE EN -EVALUATIE INVENTARISEERT EVENTUELE VEILIGHEIDSRISICO’S.
 Elke ondernemer is wettelijk verplicht om een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Deze inventarisatie houdt in dat er op papier wordt vastgelegd welke risico’s er in het bedrijf bestaan op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel, klanten en leveranciers. Op basis hiervan moet een plan van aanpak worden gemaakt om de aanwezige risico’s te beheersen. Daarin moet worden aangegeven welke maatregelen worden genomen om de knelpunten aan te pakken. Voor marktonder- nemers is er een speciale RI&E opgesteld:
de RI&E Ambulante Handel. Meer informatie is te vinden op de website: www.cvah.nl/risico-inventari- satie-evaluatie.
Werkgevers kunnen op www.zelfinspectie.nl zelf controleren of het beleid en de werkwijze van hun bedrijf
op orde is. Via de website kunnen zij naar hun bedrijf kijken zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. Ze krijgen inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. Inclusief tips en aanwijzingen om de veiligheid van de werknemers nog beter te waarborgen.
     30   31   32   33   34