Page 20 - Ambulante handel
P. 20

 TOT SLOT OVER ARBO
KEN DE AFSPRAKEN
IEDERE WERKGEVER HOORT ZICH TE BEKOMMEREN OM DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN ALLE MEDEWER- KERS. DAT VINDT DE OVERHEID, DAT VINDEN DE VAKBONDEN EN DAT VINDEN DE WERKGEVERS ZELF OOK. DAAROM ZIJN ER OOK WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN. HET IS BELANGRIJK DAT JE DEZE VOORSCHRIFTEN KENT.
WAT MOET DE WERKGEVER DOEN?
• Iederewerkgevermoetzichhoudenaan de verplichtingen in de Arbowet.
• Dewerkgevermoetzijnaangeslotenbij een arbodienst waar werknemers terecht kunnenmetvragenengezondheidsklach- ten.
• Dewerkgevermoetwerknemersvoorlich- ten en instructie geven om de veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen.
WAT DOET DE VAKBOND?
• Devakbondmaaktmetdewerkgevers (aanvullende) afspraken over veiligheid en gezondheidopdeverkoopplekenlegtdie bij voorkeur vast in de cao.
• Deeventuelecao-afsprakengaanverder dan de wettelijke verplichtingen die gelden alseenminimaleondergrens.
 
   18   19   20   21   22